برچسب‌ها: جنسی از

روایت دختران از آزار جنسی 0

روایت دختران از آزار جنسی

روایت دختران از آزار جنسیساعت 24- آرام است، اما چشم هاش بی قرار… صورتش را از لنز دوربین فیلم بردار می دزدد و توی گوشم می گوید: «بنا نبود اینها از من عکس بگیرن...

گزارش تکان دهنده از تجاوزات پنهان جنسی 0

گزارش تکان دهنده از تجاوزات پنهان جنسی

گزارش تکان دهنده از تجاوزات پنهان جنسیآرام است، اما چشم هاش بی قرار… صورتش را از لنز دوربین فیلم بردار می دزدد و توی گوشم می گوید: «بنا نبود اینها از من عکس بگیرن...